วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

CAT และ TOT ผนึกกำลังควบรวมสู่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 ม.ค. 2564 ที่ชั้น 1 ศาลากลาง จังหวัดสงขลา นางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้บริหาร บมจ.ทีโอที (TOT) และนายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้บริหาร บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ในพื้นที่ภาคใต้ เปิดเผยว่า บมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) และ บมจ.ทีโอที (TOT) จะควบรวมกิจการจดทะเบียนจัดตั้งเป็น บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) โดยยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถือหุ้นทั้งหมดโดยกระทรวงการคลัง

การควบรวมครั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่เห็นชอบให้ทั้งสององค์กรควบรวมกิจการเป็นบริษัทเดียวจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมแก่ประเทศชาติ ประชาชน และผู้ใช้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานสำคัญที่สนับสนุน ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

การควบรวมเป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมกับคู่ค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT โดย NT พร้อมที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT ซึ่งทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานและให้บริการในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นตั้งแต่วันแรกของการควบรวม

“หลังจากจดทะเบียนและเริ่มดำเนินกิจการของ NT ลูกค้าเดิมของ CAT และ TOT จะสามารถติดต่อใช้บริการได้จากสำนักงานบริการลูกค้า CAT Shop และศูนย์บริการลูกค้า TOT shop รวมทั้งศูนย์บริการลูกค้าของ CAT และ TOT ทั่วประเทศ ซึ่งในอนาคตจะเปลี่ยนเป็นศูนย์บริการลูกค้าของ NT ทุกแห่ง ได้มีการวางระบบงานเชื่อมโยงถึงกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดต่อใช้บริการ และจะมีโครงข่ายในการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถใช้ช่องทางการชำระค่าใช้บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ สนับสนุการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตแบบ New Normal สามารถติดต่อ หรือสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center โทร. 1888 และเว็บไซต์ www.ntplc.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป”