วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

CAT ร่วมเปิดตัวโครงการ Smart Sign On ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ไวไฟ @THWiFi ฟรีได้จากผู้ให้บริการทุกรายที่เข้าร่วม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (FREE WIFI) ระยะที่ 2 และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ  ณ จุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี ในพื้นที่สาธารณะและสถานที่ชุมชน อาทิ สถานศึกษา สถานบริการภาครัฐ สถานีขนส่ง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ

โดยเป็นการบูรณาการร่วมกับโครงการบริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ ซึ่งผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว แต่จะสามารถใช้บริการ Free WiFi ได้จากผู้ให้บริการทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ เช่น โครงการ Smart City จังหวัดภูเก็ต โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน รวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะของผู้ให้บริการภาคเอกชน

ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ใช้งานใหม่และผู้ใช้งานรายเดิม สามารถเข้าใช้งาน Fee WiFi นี้ได้ในชื่อบริการ @TH WiFi ด้วย Username และ Password เดียวกันทั้งในรูปแบบ Web Portal และ Mobile Application