วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ ผ่านการขับเคลื่อนเมืองด้วย Festival Economy for Songkhla MICE CITY เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการจัด Event และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนจังหวัดสงขลา สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์สู่การจัดงานอีเวนท์ระดับนานาชาติและส่งเสริมเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดงานไมซ์สำหรับผู้จัดงานอย่างยั่งยืน

พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการดำเนินงานได้ร่วมงานแถลงข่าว Festival Economy for Songkhla MICE City โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย แผนการในการพัฒนาความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชน, ความสําคัญของอุตสาหกรรมไมซ์และการเปลี่ยนแปลง, นโยบายการพัฒนาและสร้างมรดกทางเศรษฐกิจด้วยงานเทศกาล, ทิศทางและอนาคตสงขลาและแนวทางการเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่, อัตลักษณ์ของเมืองสงขลา City DNA, ความน่าสนใจและความโดดเด่นของหาดใหญ่, นโยบายและทิศทางในการส่งเสริมและสนับสนุนงาน Festival Economy, ศักยภาพและความพร้อมของสงขลาไมซ์ซิตี้ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ (Mega Events) และสถานการณ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา ณ ปัจจุบัน และความสอดคล้องของแหล่งท่องเที่ยวต่อนักเดินทางรุ่นใหม่

นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า นับเป็นโอกาสสําคัญที่จังหวัดสงขลาและหน่วยงานพันธมิตรทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่นได้มีการลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสงขลาไมซ์ซิตี้ ด้วยงานเทศกาล (Festival Economy) ซึ่งไม่ใช่แค่งานระดับท้องถิ่นแต่เรามุ่งเน้นงานระดับประเทศ ระดับนานาชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่สุดที่เข้ามาบ้านเรา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกอจกรรมรองรับที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นงานที่มีความท้าทายและต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งจึงจะสามารถประสบความสำเร็จต่อไปได้

สำหรับงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ และอีกมากมาย ร่วมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสงขลาไมซ์ซิตี้ และการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ก่อประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการกระจายรายได้ สร้างเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาผ่านการจัดงานเทศกาล (Festival Economy)

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้รับการรับรองการเป็นเมือง MICE City จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ TCEB (ทีเส็บ) ในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านจัดงานไมซ์หลากหลายรูปแบบและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการจัดงานอย่างครบครัน และในปีงบประมาณ 2566 จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านงานเทศกาล Festival Economy อาทิ การจัดงาน Hatyai 21 และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อต่อยอดการดึงงานระดับประเทศและนานาชาติมาจัดภายในจังหวัดสงขลา โดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีเสถียรภาพและยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นศูนย์กลางของการจัด Event ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป