วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมเปิดบ้านและให้น้องๆ “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า

วันที่ 14 มกราคม 2565 โรงไฟฟ้าจะนะ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านและให้น้องๆ “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า และพบปะผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะนะ นำโดยนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยพี่ๆ ผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ได้มาเป็นพี่เลี้ยงและวิทยากรบรรยาย ระบบงานของโรงไฟฟ้าจะนะ การบริหารจัดการด้านการผลิตและบำรุงรักษารวมถึงการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้น้องๆ ยังได้รับชมพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งดำเนินการตาม โครงการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งโรงไฟฟ้าจะนะได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของป่า ระบบนิเวศ และพันธุกรรมพืชต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้น้อง “โครงการพลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ได้นำความรู้ความเข้าใจ ไปถ่ายทอดแก่ชุมชนในพื้นที่และนำไปต่อยอดพัฒนาชุมชนต่อไป