วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงไฟฟ้าจะนะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งทางคณะมีความสนใจในด้านการวิเคราะห์ ประเมินผล และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีนางสาวศิริณา ถาวรวิสิทธิ์ หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม และนางธัญนุช พูลสวัสดิ์ วิทยากรระดับ 5 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นวิทยาการในการบรรยายพร้อมทั้งตอบข้อซักถาม หลังจากนั้นทางคณะได้เข้าไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะ เป็นลำดับต่อไป