วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ บริเวณสวนป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมีนางอุษณีย์ คงพันธุ์ หัวหน้าแผนกจัดหาและพัสดุโรงไฟฟ้าจะนะ ทำการแทนหัวหน้ากองบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเขมญาติ ยมานันตกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ อีกทั้งยังมีการปลูกไม้ผลจำนวน 100 ต้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราทราบรมราชชนนี คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”