วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ประจำปี 2565

วันที่ 6 – 8 กันยายน 2565 โรงไฟฟ้าจะนะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ครั้งที่ 13 โดยนำนักเรียนที่เป็นเครือข่ายเยาวชนจะนะรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 12 โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ ซึ่งได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำและอากาศไปเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ไปทัศนศึกษาทำกิจกรรมปล่อยปูม้า, เข้าชมพิพิธภัณสัตว์น้ำราชมงคลตรัง, ฟังบรรยายเกี่ยวกับการแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย และฟังบรรยายเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และทำกิจกรรม ณ ทรายทองรีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายชนาธิป ชิตพงศ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายเยาวชนเหล่านี้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน