วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 กันยายน 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ นายธานินทร์ แก้วจุรัตน์ ผอ. สถานศึกษา รร.ท.1(เอ็งเสียงสามัคคี) นายวิทยา กลางวัง ผอ.สถานศึกษา รร.ท.4(วัดคลองเรียน) นางฐิติกาญจน์ คำนึงคุณากร ผอ.สถานศึกษา รร.ท.5(วัดหาดใหญ่) นายฉลองชัย แก้วประสิทธิ์ รอง ผอ.สถานศึกษา รร.ท.2(บ้านหาดใหญ่) นายนิโรธ วิชาธิคุณ รอง ผอ.สถานศึกษา รร.ท.3(โศภนพิยาคุณานุสรณ์) เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา และเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 504 แห่ง ณ ห้องประชุมประทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษา ได้กล่าวชี้แจงรายงานว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการการเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืนตลอดไป และได้เริ่มดำเนินการขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550

ในปีการศึกษา 2562 กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ได้ดำเนินการประเมินผลสถานศึกษาที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษา เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 383 แห่ง สำนักกงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 31 แห่ง สำนักงานคณะกรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 15 แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 68 แห่ง และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 7 แห่ง รวมทั้งสิ้น 504 แห่งสำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากโครงการ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”ในปีการศึกษา 2559 – 2560 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษามีโรงเรียนในสังกัดเข้ารับและประเมิน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)” ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่จำนวน 6 แห่งผ่านการประเมินเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเข้าร่วมกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “สถานศึกษาพอเพียง”เป็นสถานศึกษาที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาและจัดการศึกษาในสถานศึกษาในทุกมิติ (Whole School Approach) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ให้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการทำงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดค่านิยมและบ่มเพาะอุปนิสัยและคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติและพร้อมต่อยอดพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถผ่านการประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ในปีงบประมาณ 2560 หลังจากนั้นได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงในด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเข้าร่วมประเมินโครงการ “สถานศึกษาพอเพียง” ในปีการศึกษา 2562 และได้ผ่านการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมทั้งรับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียงในวันนี้