วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลังบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (เข็มที่ 2)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง โรงพยาบาลหาดใหญ่ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (เข็มที่2) แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองควนลัง จำนวน 226 คน โดยแยกเป็นวัคซีนซิโนแวค 130 คน วัคซีนแอตต้า เซเนก้า 96 คน โดยมีนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด