วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

โปรดเกล้าฯ ‘ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ’ เป็นอธิการบดี มรภ.สงขลา

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ” เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายนิวัต กลิ่นงาม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นั้น เนื่องจาก นายนิวัต กลิ่นงาม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นางทัศนา ศิริโชติ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถ์วินัย

รองนายกรัฐมนตรี