วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

โปรดทราบ มาตรการเปิดเที่ยวบินภายในประเทศ สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 1 กันยายน 2564

ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบิน เพื่อตรวจสอบเอกสารในการเดินทาง

โดยสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ (เฉพาะเหตุจำเป็น) และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ***สำหรับการปฏิบัติตัวของผู้โดยสาร เบื้องต้นให้เป็นไปตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนด

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อกำหนดการเดินทางเข้าพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ที่ www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/หมายเหตุ: สายการบินจะช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองท่ีจุดหมายปลายทาง แต่การตรวจสอบมาตรการต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของผู้โดยสารอ้างอิง:CAAT News 33/2564 มาตรการเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 กันยายน นี้ >> https://www.caat.or.th/th/archives/60282ประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับผู้ดําเนินการสนามบินและผู้ดําเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 5) >> https://www.caat.or.th/th/archives/60273