วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2563

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 โดยมีพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของท่าอากาศยานหาดใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่