วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ทหญ. ประจำปี 2563

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 (ชั้น 2) อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่

และในเวลา 13.30 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ ทหญ. ประจำปี 2563 ซึ่งท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ได้ปฏิบัติตามกฏกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตราฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมโดยพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกซ้อม ฯ ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่