วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมปิดการตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ณ สนามบินหาดใหญ่ ประจำปี 2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุมปิดการตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน ณ สนามบินหาดใหญ่ ประจำปี 2565 กำหนดการตรวจสอบฯ ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 4 มี.ค. 65 โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Airport Security Programme : ASP) แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP) และข้อกำหนดอื่น ๆ ของรัฐ รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐาน ICAO โดยมีผู้บริหารและพนักงานของฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน (ฝมบ.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ 1 อาคารสำนักงาน ทหญ. และเข้าร่วมประชุมในระบบ MS Team