วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เรือนจำจังหวัดสงขลา เปิดอบรมโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ภายใต้หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ” ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัย และเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 19 ม.ค. 64 ที่เรือนจำจังหวัดสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ภายใต้หลักสูตร “สัคคสาสมาธิ”ระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2564 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขและฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย ด้านคุณธรรม ความเมตตา ความอดทนและการตัดสินใจ สามารถนำมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาจิตใจ น้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ตามรูปแบบวิธีทางศาสนาที่ถูกต้อง มีแนวทางดำเนินชีวิต เห็นความสำคัญและคุณค่าของการทำความดีละทิ้งความชั่ว การทำจิตใจให้ผ่องใส เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ โดยมีนายก้องฤทธิ์ ปรีชาชาญพิชิต ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดสงขลาและผู้ต้องขังเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติสมาธิถือเป็นการฝึกจิตที่ดีให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้น ได้รับการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาทัศนคติ พัฒนาจิตใจ และพัฒนา ทักษะการใช้ชีวิตทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดแรงจูงใจในการปรับตัวกลับตนเป็นคนดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมดีภายหลังพ้นโทษ ไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอันเป็นแนวทางที่สำคัญในการคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมภายนอกอย่างแท้จริงและสนองนโยบายของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม