วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ กับโรงเรียนเดอะ บัดดี้ จีเนียส(New Normal in Education)

08 ส.ค. 2020
850

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 8.00 – 15.30 น. ณ ห้องบุปผา ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ โดยมี ดร.พฤกษ์ พัฒโนเป็นประธานเปิดงานเปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ กับโรงเรียนเดอะ บัดดี้ จีเนียส(New Normal in Education)กิจกรรมภายในงานมีการพูดคุยร่วมกับวิทยากรในหัวข้อที่เหมาะสำหรับนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ประกอบการ ดังนี้

 1. New Normal in Education
 2. New Normal in Business
 3. Future Parents
 4. Digital Marketing for Teen
 5. Port ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

โรงเรียนเคอะ บัดดี้ จีเนียส (The Buddy Genius) คือ โรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่เน้นออกแบบการเรียนการสอนตามความถนัด และพรสวรรค์ของผู้เรียน เดอะ บัดดี้จีเนียส คือชุมชนของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีทางเลือกให้กับนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง นักเรียนในระบบทั่วไปหรือนักเรียน Homechoo ที่ต้องการปรึกษาเรื่องการทำหลักสูตร และต้องการนำหลักสูตรของเดอะ บัดดี้จีเนียสไปใช้สำหรัการจัดการเรียนสอนของนักเรียนเอง นอกจากนี้ เตอะ บัดตี้ จีเนียส ยังตระหนักถึงการ เปลี่ยนแปลของการศึกษาในโลกอนาคต จึงจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเข้ใจความแตกต่างของผู้เรียน

การพัฒนาทักษะสมอง F พร้อมทั้งฝึกให้ผู้เรียนมีวินัย รู้เป้าหมาย จัดการการงินได้ มีความคิดแบบผู้ประกอบการผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบศตวรษที่ 21 และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ทดลองเรียนในสิ่งที่แปลกใหม่และทำในสิ่งที่แตกต่าง เพื่อให้พบในสิ่งที่ถนัดด้วยตัวนักเรียนเองการจัดรูปแบบการเรียนการสอนของเดอะ บัดดี้ จีเนียสมีการแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนออกเป็น 7 โมเดลหลัก ดังนี้

 1. Model 1: Academic สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นด้านวิชาการเป็นหลัก
 2. Model 2: Language สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นทักษะด้านภาษา
 3. Model 3 : Homeschoo สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจการทำโฮมสคูลให้กับลูก หรือต้องการคำปรึกษาในด้านการจัดทำโฮมสคูล
 4. Model 4 : Portfolio สำหรับนักเรียนระดับมัธยมที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio
  5, Model 5 : PBL to KIA1 สำหรับผู้เรียนที่ต้องการค้นหาความถนัดของตัวเองผ่านการเรียนแบบ Project-Based Learning (PBL)
 5. Model 6: Finland Pre-School สำหรับนักเรียนอายุ 3-6 ขวบ
 6. Model 7 : Educator สำหรับครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องการทราบแนวทางในการสอนโรงเรียนเตอะ บัดตี้ จีเนียส จึงจัดงานเปิตโลกการศึกษาแนวใหม่ (New Normal in Education)

นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของนักเรียนผ่านการเรียนในรูปแบบ Project-based learning ที่นักเรียนได้เรียนรู้ทุกทักษะผ่านการทำผลงานของตัวเอง การทำงานเป็นทีม และการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้บริหารงานและจัดการการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เช่น การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย การแสดงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การแสดงสัตว์เลี้ยงหายาก การทำเครื่องประดับ D.I.Y. การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงมินิคอนเสิร์ต ๆลฯ
ร่วมทั้งการทดลองเรียนวิชาแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น Youtuber Club , Cooking Class , Excuetive Function (EF)และ Science Method สำหรับนักเรียนทุกวัย