วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ และนายกเทศมนตรีเมืองวันแรกมีผู้มาสมัครจำนวน 2ทีม

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลเมืองคอหงส์มีการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคอหงส์ และนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ ในวันนี้ มีมาสมัคร 2 ทีม คือ ทีมรักษ์คอหงส์ นำทีมโดย นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ ซึ่งจับสลากได้เบอร์ 1 และ ทีมคอหงส์พัฒนา นำทีมโดยนายเขียน จินนะวงศ์ การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์
เขตที่1 ประกอบด้วย ชุมชนบ้านคลองเตย 1-6
ชุมชนบ้านคอหงส์ 3-5

เขตที่2 ประกอบด้วย ชุมชนบ้านคลองเปล 1-3
ชุมชนบ้านคอหงส์1,2 และ6
ชุมชนบ้านทุ่งรี 1 (เฉพาะใน มอ.)
ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4
ชุมชนบ้านทุ่งโดน 3
ชุมชนบ้านในไร่

เขตที่3 ประกอบด้วย ชุมชนบ้านทุ่งโดน 1
ชุมชนบ้านทุ่งรี 1 (เฉพาะนอก มอ.)
ชุมชนบ้านคลองหวะ 1-4
ชุมชนบ้านปลักธง
ชุมชนบ้านทุ่งรี 2-5
ชุมชนบ้านทุ่งโดน 2

เทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ตำบลคอหงส์ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพราะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเทศบาลนครหาดใหญ่ เดิมมีฐานะเป็นเทศบาลตำบล แล้วจึงยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองใน พ.ศ. 2550 โดยมีนายกเทศมนตรีคนแรก คือนายครั่น ทวีรัตน์ และ ถัดมาคือ นายพงค์ อรัญดร จนถึงปัจจุบัน….
ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีประชากร 46,441 คน พื้นที่: 34.57 ตร.กม.