วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

เปิดป้ายที่ทำการชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดิน ครูชัยเดช เครือเปรม (นศ.ทุนพลเอกเปรมฯ) ผู้ได้รับนามสกุล“เครือเปรม” ตั้ง“ชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดิน”

ดร.ธาวิษ  ถนอมจิตศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดิน พร้อมด้วย คุณสุชาติ ชวางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายสมปราชญ์ เหล็กกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ, คุณขวัญใจ ฮกเจริญ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการฝ่ายปกครองและประชาชนร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดิน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

   ในโอกาสนี้ ได้สักการะโกศบรรจุเส้นผม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ลงนามในสมุดเยี่ยม ณ ที่ทำการชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดิน โดยมี พระครูสารธรรมรัต เจ้าคณะตำบลหัวเตย เจ้าอาวาสวัดหัวสวน เมตตาเจิมป้ายที่ทำการชมรมฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป

นายชัยเดช เครือเปรม (ครูเชษฐ์) ประธานชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า ชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดิน ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยมีสัญลักษณ์ของชมรม เป็นตัวอักษรย่อ คป. หมายถึง นามสกุล เครือเปรม ที่ได้รับตั้งชื่อสกุล จาก พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ อยู่ภายในเส้นวงกลมตั้งอยู่บนพานสีทอง ด้านบนเป็นสัญลักษณ์ดอกบัว หมายถึง คุณงามความดี มีตัวอักษรย่อ ป. อยู่ตรงกลางดอกบัว มาจากชื่อของพลเอกเปรม หมายถึง คุณงามความดีของท่านรัฐบุรุษเปรมที่เป็นแบบอย่าง ชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดิน คือชมรมของครูผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

ปัจจุบันชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดินก่อตั้งมาเป็นเวลา 7 ปี  ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชัยเดช เครือเปรม ประธานชมรมฯ นำคณะบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และถวายของที่ระลึกเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ณ วังสระปทุม

ชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดิน มุ่งสืบสานปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”  ส่งเสริมเด็กและเยาวชน เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ชมรมครุภักดิ์แทนคุณแผ่นดินจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เด็ก เยาวชน และสังคมต่อไป.