วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

เปิดบ้าน OPEN HOUSE งานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2565 ม.ทักษิณ โชว์ของดีเพียบ!

มหาวิทยาลัยทักษิณเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ การจัดงาน OPEN HOUSE งานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า กิจกรรมOPEN HOUSE งานทักษิณวิชาการ ประจำปี 2565 เป็นความร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในบริบทต่างๆ ของหน่วยงานคณะ และส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งปีนี้จัดยิ่งใหญ่เพราะจัดงานในช่วงเวลาเดียวกันกับการจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16  ซึ่งมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานคณะ/หน่วยงานต่างๆ  กิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัลมากมายพร้อมแนะนำหลักสูตร และความก้าวหน้าด้านการจัดการเรียนการสอน นำเสนอความก้าวหน้า การวิจัย การบริการวิชาการ พร้อมจัดแสดง สาธิต และอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่นักเรียน และประชาชน  ขอเชิญชวน ระหว่างวันที่  3-7 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นอกจากนี้ยังมีงานมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ TSU SOCIALINNOVATION FAIR 2022 แล ะงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 อีกด้วย สำหรับผลงานคณะ/หน่วยงานที่ร่วมนำเสนอ อาทิ

🔹คณะวิทยาศาสตร์ พบกับกิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ สนุกกับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการแนะนำหลักสูตร ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในอนาคต

🔹คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กิจกรรมแนะนำหลักสูตร และการสาธิตการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย  นิทรรศการแนะนำการออกกำลังกาย กิจกรรมสาธิตการผลิตยาดมสมุนไพรไทย และการตรวจประเมินดัชนีมวลกาย พร้อมการแนะนำด้านโภชนาการ ฯลฯ

🔹คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน พบกับนิทรรศการ TCD Showcase เกษตรกรยุคใหม่ สร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยี ส่งเสริมวิถีชุมชน  การพัฒนาการผลิตไก่คอล่อนเชิงพานิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเศษเหลือจากปาล์มน้ำมัน  พร้อมอบรมและสาธิตการสร้างร้านค้าและการขายสินค้า การเพาะเลี้ยงปลาก้างพระร่วงในโรงเพาะฟัก  จรรยาบรรณปศุสัตว์อาสาและการดูแลสุขภาพแพะเนื้อ พร้อมรับชมกิจกรรมประกวดแข่งขันหมากคุณภาพการส่งออก  และการประกวดไก่คอล่อน  กิจกรรม Open House  เทคโนคาเฟ่

🔹คณะวิศวกรรมศาสตร์  พบกับกิจกรรมการเรียนรู้การทำงานของหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ การทดลอง Demo sofeware  ในงานวิศวกรรมเครื่องกล การทดลองขึ้นรูปยางโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรม พร้อมแนะนำหลักสูตรของคณะ

🔹คณะพยาบาลศาสตร์  พบกับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกปฏิบัติการด้านการพยาบาล การใช้หุ่นตรวจร่างกาย การคลำปอดฟังท้อง  การฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

🔹คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พบกับ โครงการนวัตกรรมสังคมบนฐานเศรษฐกิจ ถิ่นโลกภิวัฒน์ ABI Glocalization  กิจกรรมเปิดบ้านอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ การอบรมทำเบเกอรี่ต้นทุนต่ำ ขายราคาสูง อบรมทำโลชั่นบำรุงผิว อบรมทำลิปกลอส อบรมทำแป้งพัฟรองพื้น  และกิจกรรม Open House เปิดบ้านแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ

🔹คณะนิติศาสตร์ พบกับการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย  กิจกรรมการแสดงศาลจำลอง และการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

🔹คณะศึกษาศาสตร์ พบกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และการแนะนำหลักสูตร  การเล่นเกมส์รับของที่ระลึก

🔹สำนักคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์

🔹สำนักหอสมุด กิจกรรมแนะนำสำนักหอสมุด สาธิตการผลิตหนังสือทำมือ นิทรรศการอุทยานการเรียนรู้เพื่อชุมชน การเล่นเกมส์ลุ้นรับของรางวัล

🔹โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ พบกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เปิดบ้านโรงเรียนสาธิตฯ  บูธนิทรรศการ การแสดงสินค้าผลผลิตของนักเรียน “กระยาสารทสังข์หยด (Young Sangyod) และการแสดงดนตรี กิจกรรมการแสดงบนเวที

🔹สถาบันวิจัยและพัฒนา พบกับงานมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ TSU Social Innovations Fair 2022 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมี กิจกรรมต่างๆ ได้แก่หลักสูตร นักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “TSU Inventor Award 2022”  นิทรรศการ มหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้มหาวิทยาลัยทักษิณ

🔹สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จัดแสดงผลิตภัณฑ์เด่นภายในงาน  TSU INNOVATIONS FAIR 2022  งานมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้  มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายในงานมีกิจกรรมเดินแบบผ้าปาเต๊ะผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ  By Mintra โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ประกอบการร่วมเดินแบบจำนวน 15 ชุด การจัดบูธแสดงผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลงานเด่นผู้ประกอบการ Social Innovation จำนวน 10 ผลงาน

🔹สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน พบกับ TSU2T for BCG Innovation Fair 2022 (ชม . ชิม . ช้อป . แชร์) แนะนำนวัตกรรมอาหารเกษตรมูลค่าสูง ผลงานตำบลภายใต้โครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยทักษิณ นิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากทีมนวัตกรตำบล มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้โครงการ U2T for BCG  ณ ชันล่าง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   การจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ แพลตฟอร์ม เผล้งหลา มาเก็ตเพลส

รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ติดตามได้ที่

https://adminpt.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1107&aNum=20220907153818