วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

เทศบาลเมืองคอหงส์จัดแถลงข่าวและเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562 เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยในเขตเทศบาลฯ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา (อนุสรณ์กำนันเอื่ยม  ทวีรัตน์)  สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯและนายฉลอง  พัฒโน  รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ กล่าวรายงาน   พร้อมด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก   สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 สงขลา  สำนักงานชลประทาน ที่ 19 สงขลา และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงปลายเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคมของทุก เป็นช่วงฤดูฝน อาจก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ต่ำ เช่น เขตพื้นที่คลองเตย คลองหวะ และที่ผ่านทางเทศบาลก็ได้ร่วมกับ กรมชลประทาน ก็ได้ร่วมกันจุดลอกคลองระบายน้ำ ไปบางส่วนแล้วเพื่อป้องกันเหตุการณ์ น้ำขังเฉียบพลันที่อาจเกิดขึ้นได้   ทางเทศบาลเองจึงได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2562

ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในบริเวณโดยรอบเทศบาลเมืองคอหงส์ แห่งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณืสภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นได้ เทศบาลเมืองคอหงส์ มีพื้นที่ 34.57 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,606.3 ไร่ แบ่งเป็น 30 ชุมชน จำนวนประชากร 46,499 คน ครัวเรือน 25,855 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าโดยการขุดลอกคลองเพื่อการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวก และเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดท่อดูด 4 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง ขนาด 8 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำไดโว่ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 5 เครื่องและอุปกรณ์เสื้อชุชีพอีก 80 ชุด เทศบาลเมืองคอหงส์ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน ออกเป็น ดังนี้

เขต 1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.หาดใหญ่ โทร.074-280004 สถานที่อพยพ

1.โรงเรียนบ้านคลองเปล2.วัดคลองเปล3.สวนธาณารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 4.ค่ายเสนาณรงค์

เขต 2 สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์ โทร. 074-280004 สถานที่อพยพ

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา2.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3.ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 4.ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส

5.สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

เขต 3 สนามหน้าหมู่บ้านเบญจพร ถนนสายเอเซีย 43  โทร.074-280004 สถานที่อพยพ

1.บริษัทสยามแม๊คโครจำกัด2.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

3.บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จำกัด(มหาชน)หาดใหญ่