วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เทศบาลเมืองควนลังจัดประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง นายธนพล บัวทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕63 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง โดยที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลังได้รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และ ผู้บริหารแจ้งเพื่อทราบเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองควนลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงว่าต่อสภาเทศบาลเมืองควนลัง ปีที่ 8 รอบปีงบประมาณ 2562-2563

และพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติ ดังนี้

1. อนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการติดตั้งเครื่องขยายเสียง เครื่องผสมสัญญาณตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 54,000.- บาท (กองการศึกษา)
2. อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าปรับคืนตามมติคณะรัฐมนตรี จ่ายให้แก่ นางสาวประภาวรรณ คชวรรณ เป็นเงิน 234,342.50 บาท (กองคลัง)
3. เห็นชอบรับโอนไฟฟ้าแสงสว่าง และรับโอนถนนภายในหมู่บ้านฟ้าใส 3 หมู่ที่ 1 ซอย 16 พรหมอุทิศ ตำบลควนลัง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองควนลัง (กองช่าง)
4. เห็นชอบรับโอนเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสาสูง (High mast) จำนวน 1 ต้น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองควนลัง (กองช่าง)
5. เห็นชอบรับโอนถนนภายในหมู่บ้านดวงกมล หมู่ที่ 3 ซอยจุลิกพงศ์ ถนนลพบุรีราเมศร์ ตำบลควนลัง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองควนลัง (กองช่าง)