วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

เทศบาลเมืองควนลังจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น . ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง นายธนพล บัวทอง ประธานสภาเทศบาลเมืองควนลัง ได้เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง และคณะผู้บริหารชุดใหม่ได้แถลงนโยบาย ซึ่งนโยบายของคณะผู้บริหารชุดใหม่ สรุปได้ดังนี้

นโยบายเร่งด่วน1. ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และการดูแลช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการให้สวัสดิการของรัฐ ผู้เจ็บป่วย และผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมนโยบายสำคัญ2. นโยบายด้านการสาธารณสุข เพื่อยกระดับการสาธารณะสุขและการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองควนลัง โดยใช้สถานที่ส่วนหนึ่งของอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง และยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณะสุข เทศบาลเมืองควนลังทั่ง 3 เขต โดยเพิ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนาระบบการรับและการส่งผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น3. นโยบายด้านการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีศักยภาพและความพร้อมในการเรียนรู้ทุกด้าน โดยจะสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองควนลังที่มีมาตรฐานและคุณภาพ (โรงเรียนอนุบาลพรีเมี่ยม) เชื่อมต่อเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง 1 และยกระดับการให้บริการ การเรียนรู้เคลื่อนที่ และระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อการศึกษา

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้เทศบาลเมืองควนลัง และสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ของประชาชนให้สูงขึ้น รองรับการเจริญเติบโตเป็นเมืองใหญ่ของควนลัง โดยจะปรับปรุงระบบการเก็บภาษี ของเทศบาล การหารายได้และประชาชนที่เดือดร้อนด้านรายได้ โดยจะจัดสร้าง สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองควนลัง สร้างอาชีพใหม่ พัฒนาอาชีพเดิมของประชาชน ได้แก่ การสร้างตลาดคนเดิน จัดทำโครงการนาข้าว คน ควนลัง ต่อยอดโครางการพัฒนาการผลิตส้มโอหอมควนลังรวมไปถึงการยกระดับและพัฒนาอาชีพอื่นของประชาชน5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต ยกระดับคุณฯภาพชีวิต ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นกับการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสโดยจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองควนลัง ขับเคลื่อนกิจกรรมและบริการ สังคมอุดมสุข เอื้ออาทร ครอบคลุมทุกเพศวัยของประชาชนชาวควนลังนโยบายต่อเนื่อง6. นโยบายด้านภูมิทัศน์เมืองควนลัง ยกระดับภูมิทัศน์เมืองควนลังให้มีความสวยงาม โดยการจัดสร้าง แลนค์มาร์ก (Landmark) เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว สร้างสวนย่อม สวนสุขภาพ และลานกีฬาในชุมชน เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนรวมตัวในการทำกิจกรรมให้กับประชาชน รวมไปถึงการดูแลตกแต่งไหล่ทาง ถนนให้สะอาดสวยงาม

7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับการขยายระบบถนนและคูระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาอย่างทั่วถึง เพื่อรองรับการขยายตัวเมืองควนลังในทุกๆด้าน ให้เกิดความสะดวกสบายต่อประชาชน รวมไปถึงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย CCTV เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8. นโยบายด้านบริการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยการทำโครงการเทศบาลชุมชน เพื่อเปิดโอกาส ให้พี่น้องชาวควนลังเข้าถึงการให้สวัสดิการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองควนลัง ส่งเสริมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง ตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาลอันจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ ความโปร่งใส และทบทวนจัดทำแผนชุมชน 41 ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอสภาพปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆของแต่ละชุมชน ตรงกับความต้องการของชุมชนนั้นๆทำให้การแก้ปัญหาได้ตรงจุด9. นโยบายด้านสังคมที่ดี และมีความสุข สนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนห่างไกลยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมเชิงบวกในการรณรงค์และป้องกัน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมเชิงบวกในการรณรงค์และป้องกัน เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติดรวมถึงสามารถลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชุมชน