วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในนามของผู้อำนวยการในการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ รวมทั้งตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนที่เป็นภาคีเครือข่าย ร่วมนำเสนอข้อมูลในการจัดการตามแผนป้องกันบรรเทาอุทกภัยในทุกขั้นตอน และร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน , ตรวจความพร้อมการปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ในการเตรียมการป้องกันอุทกภัยและช่วยเหลือประชาชน เพื่อประกาศความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ในช่วงฤดูฝน โดยบูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดภายในเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยหรือสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

ซึ่งแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเตรียมการป้องกันฯ ฝ่ายปฏิบัติการฯ และฝ่ายฟื้นบูรณะ โดยมุ่งเน้นให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานเชิงป้องกันก่อนเกิดภัย ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่

 1. ลงพื้นที่ “รื้อลอกคู ป้องกันอุทกภัย” เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาโดยระดมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแก้ไขจุดอ่อนน้ำท่วมขัง ป้องกันจุดเสี่ยงในพื้นที่ เช่น รื้อลอกคูคลอง สร้างทางระบายน้ำ ตลอดจนล้างทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช และดำเนินการต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต
 2. สำรวจ ตรวจสอบความพร้อม ของเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เรือท้องแบน เจ็ทสกี สถานีสูบน้ำ และเครื่องสูบน้ำประจำที่ ตลอดจนจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับอนุมัติงบประมาณเร่งด่วน จากสำนักงบประมาณเพื่อปรับซ่อมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของเมืองหาดใหญ่
 3. เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ดังนี้
 • ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่
  พื้นที่เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) และโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) รวมจำนวนที่รองรับผู้อพยพได้ 2,100 คน
  พื้นที่เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) รองรับผู้อพยพได้ 600 คน
  พื้นที่เขต 3 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) รองรับผู้อพยพได้ 400 คน
  พื้นที่เขต 4 ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 5 รองรับผู้อพยพได้ 120 คน
 • สถานที่อพยพ กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต รวมจำนวนที่รองรับผู้อพยพได้กว่า 16,000 คน
 • สถานที่จอดรถ กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต รวมจำนวนที่รองรับรถได้กว่า 10,000 คัน
 • บ้านพี่เลี้ยง มิติความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่ สมาชิกสภาเทศบาลและชุมชน ในการให้ที่พักพิงยามเกิดภัย แบ่งเป็นขนาด M , L , XL , XXL ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 เขต รวมจำนวน 94 หลัง รองรับผู้อาศัยได้จำนวน 1,883 คน

4.เตรียมความพร้อมหน่วยให้บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในแต่ละชุมชน ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขต้องเข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ รวมจำนวน 140 คน
5.จัดเตรียมจุดบริการกระสอบทราย ดังนี้
-พื้นที่เขต 1 และเขต 2 จุดบริการ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ (เรือนเพาะชำ) จำนวน 50,000 ถุง
-พื้นที่เขต 3 และเขต 4 จุดบริการ ณ สนามกีฬากลางจิระนคร (หลังสนาม) จำนวน 50,000 ถุง จัดเตรียมช่องทางติดต่อและติดตามข้อมูลข่าวสาร และการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

6.จัดเตรียมช่องทางติดต่อและติดตามข้อมูลข่าวสาร และการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

 • ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร 074–200005-7
 • สายด่วนกุญชร โทร 074-200000
 • สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 Mhz. โทร 074-200096
 • Line@ ได้แก่ 1.@hatyaicity 2.Hotline200000
 • Facebook
  1.เทศบาลนครหาดใหญ่
  2.สายด่วนกุญชร 200000 เทศบาลนครหาดใหญ่
  3.สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 Mhz.
 • Website
  1.www.hatyaicity.go.th เทศบาลนครหาดใหญ่
  2.www.hatyaicityclimate.org สำหรับเฝ้าระวังน้ำท่วม
  3.www.hatyaicity.iot.in.th สำหรับติดตามระดับน้ำจากสถานีสูบน้ำ
 1. Instagram : pr.hatyaicity
 • ป้ายเตือนอุทกภัย จำนวน 12 จุด
  1.หน้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
  2.มุมโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
  3.สะพานข้ามคลองเตย ถนนราษฎร์ยินดี
  4.แยกก่อนถึงสะพานคลองเรียน 2
  5.สะพานท่าเคียน
  6.สะพานจันทร์วิโรจน์
  7.หน้าศาลาลุงทอง
  8.โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
  9.สะพานเมตตา
  10.สะพานอู่ตะเภา ฝั่งที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่
  11.สนามชุมชนบางหัก ถนนสาครมงคล
  12.แยกอุโมงค์กัลยาณมิตร

-เครือข่ายเสียงตามสายวิทยุชุมชน จำนวน 9 ชุมชน
“ ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ”
เราจะเดินไปด้วยกัน เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
“ ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันอุทกภัย เพื่อนครหาดใหญ่ ”