วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่ สนับสนุนข้อมูลโครงการกรอบแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ รองนายก เทศมนตรีนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายธนภัทร ตั้งจิตรชอบ คณะทำงานที่ปรึกษา กองทุนฯ พร้อมด้วยคณะทำงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโอกาสเข้าประชุมรับฟัง ข้อมูลโครงการกรอบแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) สำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และ นโยบายการส่งเสริมและการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งศึกษา กรอบแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) แนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนการวิเคราะห์การดำเนินงานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ได้เข้าร่วม UNESCO Learning City โดยวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ ศึกษาและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อนำผลการศึกษามากำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเลื่อมล้ำในปี 2565 ต่อไป