วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดกำลังตั้งจุดตรวจบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อความสุจริต โปร่งใส และป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครหาดใหญ่  พันตำรวจเอก อภิสฤษฎิ์ มณีโชติ นายธีรดนย์ สันเจริญ  นายอรุณ ศรีจำเริญ  และ นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล นางสาวทิพย์วิมล พลรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางปฏิมา ตันติเมตตา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยการตั้งจุดป้องปรามการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติการเลือดตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยการตั้งจุดตรวจบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อความสุจริต โปร่งใส และป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งของผู้รับสมัครเลือกตั้งและประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ณ บริเวณจุดตรวจความมั่นคงหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาถนนเพชรเกษม (หาดใหญ่ใน) และบริเวณหน้าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ ถนนพลพิชัย