วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว (IMT-GT GREEN CITIES MAYOR COUNCIL MEETING) ครั้งที่ 3 อันเป็นความต่อเนื่องจากผลการประชุมเมืองสีเขียวระดับนายกเทศมนตรี ครั้งที่ 2

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) ที่โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา เทศบาลนครสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว (IMT-GT GREEN CITIES MAYOR COUNCIL MEETING) ครั้งที่ 3 อันเป็นความต่อเนื่องจากผลการประชุมเมืองสีเขียวระดับนายกเทศมนตรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้ความร่วมมือแผนงาน IMT-GT ในระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดระหว่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย สำหรับการประชุมฯ มี ดาโต๊ห์ ยู ทุง เซียง (Dato’ Yew Tung Saeng) นายกเทศมนตรีเมืองปีนัง เป็นประธานการประชุม ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายกเทศมนตรีและผู้แทนเมืองสีเขียวจากทั้งสามประเทศ กว่า 90 คน ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปร่วมกันในขอบเขตความร่วมมือการทำงานของสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว (Green Cities Mayor Council – GCMC) โดยสาระสำคัญคือ โครงสร้างบริหารสภาฯ และคณะกรรมการบริหารสภาฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นเมืองหลักในการประสานความร่วมมือใน 7 ด้านที่เป็นกรอบภารกิจตอบสนองต่อภาวะโลกร้อน และที่ประชุมเห็นชอบในการเสนอชื่อประธานสภาฯ คนแรก คือ นายกเทศมนตรีเมืองปีนัง และรองประธาน คือ นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และนายกเทศมนตรีเมืองเปกันบารู ซึ่งจะมีวาระดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี อีกประการหนึ่งสมาชิกของสภาฯ นี้จะประกอบด้วยเมืองที่เข้าร่วมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 30 เมือง จาก 3 ประเทศ ในด้านการเสนอชื่อเมืองเพื่อทำหน้าที่เป็นเมืองหลักใน 7 สาขาความร่วมมือ โดยประเทศไทยจะรับผิดชอบในด้านการขนส่ง (Transport) และความรู้เท่าทันคาร์บอน (Carbon Literacy) ประเทศอินโดนีเซียรับผิดชอบด้านพลังงาน (Energy) และระบบการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Education for Sustainable Development) และในส่วนประเทศมาเลเซียในฐานะประธานสภาฯ รับผิดชอบ 3 ด้าน คือ การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกยังต้องหารือภายในเพื่อเสนอชื่อเมืองที่จะทำหน้าที่ในแต่ละด้านอีกครั้ง ซึ่งบทบาทหน้าที่ของประธานสาขาความร่วมมือคือการประสานความร่วมมือระหว่างเมืองต่าง ๆ จากสามประเทศ เพื่อดำเนินงานและจัดทำโครงการระดับภูมิภาคร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก

ทั้งนี้ การจัดตั้งสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวสอดคล้องต่อผลการประชุมระดับผู้นำ IMT-GT ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับรองแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนแผนงาน IMT-GT (IMT-GT Sustainable Development Framework – SUDF) เนื่องจากแผนแม่บทนี้ได้กำหนดบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมของชุมชนและรัฐบาลท้องถิ่น ในฐานะผู้ดำเนินการและขับเคลื่อนแผนงานIMT-GT สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งภายใต้วิสัยทัศน์ความร่วมมือเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT Vision 2036)

 ดร. สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า ในฐานะเมืองผู้เป็นเจ้าภาพการประชุม เทศบาลนครสงขลาเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งเมืองสีเขียวในระยะเริ่มแรกของแผนงาน IMT-GT เป็นเวลาร่วม 10 ปีแล้ว โดยเทศบาลนครสงขลาได้นำเสนอแนวคิด “เมืองแห่งต้นไม้” ภายใต้กลยุทธ์สู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง          โดยการประชุมด้านเมืองสีเขียวของแผนงาน IMT-GT ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาอีกครั้ง คือ เป็นการประชุมสภาเมืองสีเขียวระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 5 และการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว ครั้งที่ 4 ประมาณเดือนสิงหาคม 2563 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา