วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครสงขลา ร่วมทำMOU 3ฝ่ายระหว่างม.ทักษิณ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยภายใต้โครงการ THAILAND SCHOOL IMPROVEMENT PROGRAM (T SIP)

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมเสริญเกศสระ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีเรียนเชิงรุก (Active Learning) เพื่อการพัฒนาทักษะการรู้คิดและการคำนวณ” ภายใต้โครงการ THAILAND SCHOOL IMPROVEMENT PROGRAM (T SIP)

โดยพิธีลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย ในการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสงขลา ประกอบด้วย เทศบาลนครสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมี ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ผศ.ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และนางสาวชลิดา ณรงค์ศิริกุล ผู้จัดการโครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมลงนามครั้งนี้

สำหรับการลงนามความร่วมมือฯ ครั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม “การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ” โดยการสนับสนุนด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จากความร่วมมือในการดำเนินโครงการ “ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สถาบันคีนันแห่งเอเชีย เครือข่ายภาคี เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนเครือข่าย เทศบาลนครสงขลา ผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)