วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครสงขลาลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักใหม่ที่ขอขึ้นทะเบียนภายในเขตเทศบาลฯตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักใหม่ที่ขอขึ้นทะเบียนภายในเขตเทศบาลนครสงขลา ตามแผนการดำเนินงานด้านการดูแลกิจการหอพัก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด