วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

เทศบาลนครสงขลาลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้ และตัดหญ้าบริเวณสวนสองทะเล สถานีรถไฟสงขลา และถนนเตาหลวง

วันที่ 18 มกราคม 2565เจ้าหน้าที่งานรักษาสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เศษกิ่งไม้ และตัดหญ้าบริเวณสวนสองทะเล สถานีรถไฟสงขลา และถนนเตาหลวง เพื่อคืนความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ต่าง ๆ ในชุมชน ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารบ้านเรือน และพื้นที่ภายในชุมชน และช่วยกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะในชุมชน