วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

เทศบาลนครสงขลากำหนดมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เทศบาลนครสงขลา กำหนดมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 7,259 ครัวเรือน

ตามโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย

แรงงานที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากนายจ้างต้องปิดกิจการจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ในภาวะพึ่งพิงหรือทุพพลภาพ เช่น คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู (Subacute) และผู้สูงอายุ ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลนครสงขลา

ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลก ทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ การศึกษา ในส่วนของประเทศไทย ได้มีความพยายามในการระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งการออกประกาศและคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยมีผลทำให้การประกอบกิจการของธุรกิจ บางประเภทหยุดชะงัก หรือชะลอตัวลงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกลุ่มคนบางส่วนไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ขาดรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ เทศบาลนครสงขลาในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนและสนองต่อนโยบายของรัฐที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการมอบถุงยังชีพครั้งนี้

โดยมีผลทำให้การประกอบกิจการของธุรกิจ บางประเภทหยุดชะงัก หรือชะลอตัวลงและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก ประกอบกับกลุ่มคนบางส่วนไม่สามารถออกไปทำงานได้ตามปกติ ขาดรายได้ และไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ เทศบาลนครสงขลาในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนและสนองต่อนโยบายของรัฐที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการมอบถุงยังชีพครั้งนี้