วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

“เทคโนโลยีอุตสาหกรรม” มรภ.สงขลา ออกค่ายจิตอาสาพัฒนา รร.วัดเจริญราษฎร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา จัดค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ นำนักศึกษาพัฒนาภูมิทัศน์ ให้สะอาด งดงาม ควบคู่เสริมสร้างความรู้ ทักษะการดำรงชีวิตแก่นักเรียน

 เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ นำนักศึกษาของทางคณะฯ พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ราษฎร์ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้มีความสะอาด งดงาม และน่าอยู่ยิ่งขึ้น พิธีเปิดโดย ผศ.วีรชัย มัฎฐารักษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ในการนี้ ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ได้ออกเยี่ยมค่ายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 สำหรับโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการดำรงชีวิตให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติ ปัญญา และมีคุณธรรม โดยสอดแทรกจิตวิทยาให้เด็กได้รู้ถึงระเบียบวินัย ความสามัคคี รู้จักหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และยังเป็นการช่วยสร้างความใกล้ชิดระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับนักเรียนให้เกิดความร่วมแรง ร่วมใจในการสร้างกิจกรรมที่ดีต่อส่วนรวมต่อไป