วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

เตรียมพร้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ ศูนย์กักกันสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย (LocalQuarantine)เพื่อเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ปริมณฑล และจังหวัดอื่น

18 เม.ย. 2020
1257

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย (Local Quarantine) เพื่อเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ณ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ     เทศบาลนครหาดใหญ่ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับกักกันหรือเฝ้าสังเกตกลุ่มอาการกลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ปริมณฑล และพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ซึ่งสถานที่นี้ตั้งอยู่ ณ ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ประมาณ 14 กิโลเมตร โดยได้ดำเนินการปรับปรุงห้องพักสำหรับการฝึกอบรมเดิมให้เป็นที่พัก แยกเป็นสัดส่วน ทั้งห้องพักที่เป็นสัดส่วนพร้อมห้องน้ำในตัว มีเครื่องอำนวยความสะดวกภายใน จำนวน 20 ห้อง และห้องพักรวม ขนาด 20 คน และ 6 คน อีกจำนวน 2 ห้อง รวมถึงห้องสำหรับการออกกำลังกาย โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน ได้แก่ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เครื่องปรับอากาศ ที่นอน หมอน ผ้าห่ม เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผงซักฟอก สบู่ เครื่องซักผ้า พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่เทศบาล     อปพร. เพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยและสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ เลือกสถานที่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นสถานที่เฝ้าระวัง กักกันกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมในทางกายภาพ และห่างไกลจากพื้นที่ชุมชน สำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Local Quarantine เทศบาลนครหาดใหญ่ และยังเป็นสถานที่รองรับกักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วยของอำเภอหาดใหญ่ ที่ไม่มีสถานที่รองรับสำหรับการแยกไปกักกันตัวยังสถานที่อื่นๆ อีกด้วย เป็นการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จะเกิดขึ้น ให้สามารถดำเนินงานในช่วงภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้เป็นระบบที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกในพื้นที่ดูแลเป็นเวลา 14 วัน ถ้าไม่มีอาการอะไรก็สามารถกลับบ้านได้ ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ทางสำนักการช่างและสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ เร่งปรับปรุงสถานที่ภายในห้องใหม่ทั้งหมด เตรียมและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ได้แก่

 1. ปรับปรุงสถานที่ ให้มีความพร้อมแก่ผู้เข้าพักและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน   เช่น     การกั้นห้องคัดกรอง

กั้นห้องสำหรับญาติที่จะมาเข้าเยี่ยมผู้กักกัน เปลี่ยนสุขภัณฑ์โถส้วม อ่างล้างหน้าแบบน้ำไหลอัตโนมัติ ม่าน เตียง ตู้ ที่นอน หมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่ม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องซักผ้าพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ ราวตากผ้าสำหรับผู้กักกัน เมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วจะทำความสะอาดพ่นฆ่าเชื้อทั้งภายในอาคารและบริเวณโดยรอบของอาคารทั้งหมด

          2.   จัดเตรียม สบู่ แชมพู ครีมนวด ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ชุดเครื่องแต่งกายของผู้กักกัน

 • จัดเครื่องสำรองไฟฟ้าในพื้นที่ให้เพียงพอ
 • จัดห้อง และจัดอุปกรณ์กีฬาให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย
 • จัดระบบรักษาความปลอดภัยภายใน และการเข้า-ออก ของบุคคลต่างๆ
 • จัดเตรียมอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และสำหรับผู้ถูกกักกัน 3 มื้อ รวม 14 วัน  
 • จัดเตรียมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.
 • จัดทำเวชระเบียน/ทะเบียนบ้านผู้กักกัน/ทะเบียนห้องพัก 
 • จัดเตรียม จัดหาวัสดุที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 • จัดเก็บขยะ ควบคุมการรักษาความสะอาด และการสุขาภิบาลและอนามัย 
 • จัดระบบสื่อสารภายใน เช่น วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์   
 • จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย สำหรับผู้กักกัน
 • สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ

นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำ

การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทั้งระบบที่ใช้ภายในตัวอาคารด้วย

          สำหรับแนวทางการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Quarantine)  จะเป็นการกักกันเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) เป็นการจำกัดกิจกรรมของบุคคลที่มีสุขภาพดี เนื่องจากสัมผัส (Expose) กับผู้ป่วยโรคติดเชื้อระหว่างช่วงที่แพร่เชื้อ (Period of communicability) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อถ้าบุคคลที่มีสุขภาพดีติดเชื้อ อย่างไรก็ดีระยะเวลาเฝ้าสังเกตอาการจะไม่นานเกินระยะฟักตัวที่ยาวที่สุดของเชื้อที่ก่อโรค ซึ่งในกรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีระยะฟักตัวของโรคนาน 2-14 วัน จึงแยกตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยมีระเบียบการปฏิบัติกยู่ในสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการดังนี้

1. ห้ามออกนอกสถานที่ที่กำหนดไว้ หากมีความจำเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน

          2. ห้ามบ้วนน้ำลาย เสมหะ สั่งน้ำมูก ลงบนพื้น

          3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดที่กำหนดไว้ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. และช่วงเย็นเวลา 17.00 น. ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ

          4. เมื่อมีอาการผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง เช่น ไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลในพื้นที่

          5. ล้างมือ ฟอกสบู่หรือ Alcohol gel ทุกครั้งหลังไอ จาม ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ

          6. ซักทำความสะอาดเสื้อผ้าเองทุกวัน ตามจุดที่จัดบริการไว้ให้

          7. ทำความสะอาดภายในห้องพักด้วยตนเอง และนำขยะมูลฝอยทิ้งในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว้ให้

          8. ทิ้งขยะมูลฝอยในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว้ในห้อง และรวบรวมนำขยะมูลฝอยนำไปทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อที่ได้จัดเตรียมไว้ให้

          9. ถ้ามีความประสงค์ให้ญาติมาเยี่ยม ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน

          10. เวลารับประทานอาการ ให้มารับอาหาร ณ บริเวณที่กำหนดไว้

                   – มื้อเช้า เวลา 07.00 น.

                   – มื้อเที่ยง เวลา 11.30 น.

                   – มื้อเย็น เวลา 17.00 น.