วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

เครือข่ายงดเหล้า สสส. มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 14 นักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ภาคใต้ตอนล่าง

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดเวที ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่การทำงานรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และ พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 14 นักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2566 ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน และนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และสังคม ลดปัญหาและผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน  

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “นักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงภาคใต้ตอนล่าง” โดยมี นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายศรีสุวรรณ ควรขจร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้เข้ารับรางวัลนักรณรงค์ ประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา กล่าวว่าปัจจุบัน สำนักงานป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับ ภาคประชาชน ผู้มีจิตสาธารณะ รวมถึง หน่วยงานภาคี ร่วมรับผิดชอบ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ โดยเฉพาะ ด้าน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ บุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยง ที่สร้างผลกระทบในวงกว้าง ทั้งทางด้านสุขภาพของผู้บริโภค และ ความเสี่ยงอันตรายจากผู้ได้รับผลกระทบ จาก ความเมาจากการดื่มสุรา และ อันตรายจากควันบุหรี่ ซึ่งปัจจุบันผู้นำนักรณรงค์ ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ รวมถึง อสม. และ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างการรับรู้ การคัดกรอง และ การเข้าถึงข้อมูลการรักษา การบำบัด ผู้ติดสุราและบุหรี่ รวมถึงการกระตุ้นเตือนด้าน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันนักสูบนักดื่มหน้าใหม่ และ ลดนักสูบนักดื่มหน้าเก่า  นายศรีสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า บทบาทของนักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ นั้น และพลังจิตอาสาในพื้นที่ได้กระจายเพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตอย่างมาก ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติ และยังพบว่า ปัจจุบันนักรณรงค์ และ เครือข่ายภาคประชาสังคม ได้รับการยอมรับมากขึ้น ร่วมคิดร่วมคุย ในแวดวง ด้านการสร้างความปลอดภัย และด้านสุขภาพ โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส. ในฐานะ ที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ได้ตระหนักถึงนักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ทางสุขภาพทุกคน ว่าเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ร่วมเป็นพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บทบาทนักรณรงค์ ยังช่วยเปิดพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน สร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชนสังคม รวมทั้งช่วยเป็นพลังสำคัญ ชวน ช่วย เชียร์ ผู้ที่ต้องการ งดดื่ม งดสูบ ผ่านกระบวนการร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าในพื้นที่ โดยจับมือ ร่วมกับ เพื่อนภาคี หน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนบทบาทนักรณรงค์ ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า สำหรับการจัดงาน มอบโล่นักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง ภาคใต้ตอนล่าง นี้ จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของนักรณรงค์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ เป็นพลังสำคัญ เป็นแรงบันดาลใจ พร้อมมีความสุขในการทำงาน และเป็นคนต้นแบบ ในการทำงานด้วยจิตสาธารณะ เป็นพลังสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับภาคีหน่วยงานในพื้นที่ โดยพิธีมอบโล่ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรตินักรณรงค์ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

ในการเป็นแบบอย่างที่ดี จำนวนทั้งสิ้น 14 คน จากพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ 1. นายชัยยา  วีระกุล สาธารณสุขอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 2. นางอารี  ขวัญศรีสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 3. นายวินัย มูสิกะเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 4. นายปราณี บัวนุ่ม ประธานชมรมคนหัวใจเพชรชุมชนบ้านป่าเล ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 5. นายสุนทร  พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 6. นายนพดล   นพสุวรรณ   นายช่างเทคนิคชำนาญงาน สาธารณสุขจังหวัดสตูล 7. นายดอน  แก้วรัตนา ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 8. นายดวน  อารมณ์ฤทธิ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมพัฒนาศิลปินพื้นบ้าน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 9. นางสาวต่วนนุรมา หะมะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 10. นายสมหมาย ศุกรวัติ กำนันตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 11. นายจักรกฤช เรืองทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สาธารณสุขจังหวัดยะลา 12. นายภักดี  ซารูมอ กำนันตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 13. นายมูฮำมัด รอหิง กำนันตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 14. นายอับดุลอาซิซ โต๊ะเดร์ ผู้ใหญ่บ้านศาลาเชือก อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสภายในงานยังมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการประวัติผลงาน นักรณรงค์ และการรวมพลังขับเคลื่อนงานลดปัจจัยเสี่ยง ร่วมกันกับพื้นที่ต่อไป