วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ บ.เอสแอล อินดัสทรีฯ พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา สอดรับความต้องการภาคธุรกิจอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือบริษัท เอสแอล อินดัสทรีฯ พัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพนักศึกษา เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ มุ่งผลิตกำลังคนสอดคล้องความต้องการภาคธุรกิจอาหาร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เอสแอล อินดัสทรี จำกัด (ชาช้างทอง) โดย นายเอกกร วงศ์หิรัญเดชา กรรมการผู้จัดการ โดยมี อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมในพิธีลงนาม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เป้าหมายเพื่อผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจอาหาร นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม และการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น