วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือ “บ้านแยมโรลกาแฟสด” จ.นครศรีธรรมราช เดินหน้าผลิตบัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือร้านบ้านแยมโรลกาแฟสด จ.นครศรีธรรมราช ผนึกกำลังปั้นนักศึกษาตามเป้าประสงค์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร หวังสร้างบัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านธุรกิจที่สอดคล้องตามวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) มอบหมายให้ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร กับ ร้านบ้านแยมโรลกาแฟสด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ร้านบ้านแยมโรลกาแฟสด โดยมี ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ประธานหลักสูตรฯ เป็นสักขีพยาน และ ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมในพิธีลงนาม

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ตลอดจนร่วมกันผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและการดำเนินกิจกรรมด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรม และการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นต้น ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

 สำหรับร้านบ้านแยมโรลกาแฟสด ถือเป็นสถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของทางหลักสูตรฯ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่นักศึกษารุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ทำให้สถานประกอบการเข้าใจบริบทและเป้าประสงค์ของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหารและนักศึกษาเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังเป็นสถานประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเบเกอรี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของทางหลักสูตรฯ ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับธุรกิจอาหาร จึงนำมาสู่การลงนามความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้