วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

อ.ต.ก.สงขลา จัดงาน “ตลาดสินค้าคุณภาพ”เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร สู่ผู้บริโภคโดยตรง

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. บริเวณสำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) จังหวัดสงขลา นายกลมวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นประธานเปิดงาน ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อตก.จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนและเชื่อมโยงระบบการผลิตกับระบบตลาดในทุกระดับ ซึ่งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้ดำเนินการโครงการตลาดสินค้าเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการตลาด การสร้างเครือยข่ายนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรตลอดจนพัฒนาเป็นองค์คงามรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

นายกลมวิศว์ แก้วแฝก ผอ.อตก. กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ อตก.ได้คัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ จากเกษตรกรโดยตรงให้มาจำหน่ายภายในงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและระบบกระจายสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน ซึ่งอตก.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน เชื่อมโยงระบบการผลิตกับระบบตลาด ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศ เพื่อสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรจึงอยากจะเรียนเชิญประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตรราคาถูกจากเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านเกษตรโดยตรงมากกว่า 40 ร้าน ซึ่งนอกจากนั้นยังมีการแสดงนิทรรศการการทำมะพร้าวบอนไซ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกษตรกรอีกด้วย สำหรับงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพอตก.จังหวัดสงขลาจัดขึ้นระหว่างวัน 20 ถึง 23 กันยายน 2562 โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีและมีการแจกต้นกล้วยไม้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าเกษตรภายในงานทุกวัน