วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South” พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ (New Gen Muslim Incubation)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา

พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ (New Gen Muslim Incubation) โดยมีการจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 18 ธันวาคม 2563
ซึ่งมีผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ

พร้อมด้วย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวความเป็นมาในการจัดงาน และนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South”

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ การมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จึงเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เกิดการสร้างกลไกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในภาคใต้”
ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2020 ในแนวคิด Innovation Driven the New South ซึ่งเป็นการรวมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานให้เชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ โดยภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพร้อมใช้ การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ และการแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้”

นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “การจัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2020 ทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนว่านวัตกรรมของคนไทยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารับบริการที่มีของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงนวัตกรรมที่เป็นความสามารถของคนไทย อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป”

งาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South” จัดขึ้นในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพร้อมใช้ภายใต้กลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

ขณะที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ (New Gen Muslim Incubation) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงานดังกล่าวจเพื่อแสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ผ่านการพัฒนาและต่อยอด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยวัตถุประสงค์โครงการจัดขึ้นเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์/บริการ และอุตสาหกรรมเด่นในพื้นถิ่นของจังหวัดภาคใต้ให้มีการพัฒนาและมีความพร้อมในการจัดตั้งธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ โดยการใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในงานจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล หลากหลายประเภทสินค้าจากผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ และจัดกิจกรรม Halal Talk โอกาสทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจฮาลาล โดยคุณชารีฟ เด่นสุมิตร Chief Executive Officer (CEO) และผู้ก่อตั้ง Pinsouq Halal Marketplace