วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

อำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางวาสนา เอกวงศ์ ปลัดอำเภอ ออกตรวจสถานที่พักที่ยื่นขอหนังสือรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎกระทรวง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางวาสนา เอกวงศ์ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง ได้ออกตรวจสถานที่พักไม่เป็นโรงแรม ยื่นขอหนังสือรับแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551