วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

อาจารย์-นศ. “เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์” มรภ.สงขลา แทคทีมคว้า 3 รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

11 มี.ค. 2020
832

อาจารย์เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา นำทีมนักศึกษาโชว์ศักยภาพเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ คว้ารางวัลผลงานวิจัยยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ อีกเวทีคว้าผลงานวิจัยระดับดีเด่น กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ควบคู่ผลงานวิจัยระดับดีมาก ภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ     

    ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา พร้อมด้วย น.ส.สุนิสา หัวนา และ น.ส.มัณฑนา สงไข นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ยอดเยี่ยม ภาคโปสเตอร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำมันที่ได้จากพืชเป็นน้ำมันช่วยแปรรูปสำหรับการผลิตยางธรรมชาติคอมพาวด์ ในงานประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7: “เกษตร ศาสตร์แห่งความสุข” ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และบทความวิจัยฉบับเต็มของงานวิจัยเรื่องนี้ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระจอมเกล้า จัดเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

นอกจากนั้น ดร.วัชรินทร์ ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ซึ่งประกอบด้วย น.ส.ฟาตีฮะห์ แดวอสนุง น.ส.สุพัตรา ตู้ดำ คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความเร็วในการผิดรูปต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่มีเขม่าดำเป็นสารตัวเติม และ รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีมาก ภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง การดูดซับพลังงานของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ : ชนิดและปริมาณสารตัวเติม จัดทำโดย ดร.วัชรินทร์ สายน้ำใส น.ส.ศศิลักษณ์ ชีทอง และ น.ส.กิตตินันท์ ช่วยดำ ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ประจาปี 2563 (NCST 2020) “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ณ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ (อาคาร 28) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย