วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

“อพ.สธ.” มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.ทุ่งหวัง สำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เปิดแปลงสร้างแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรม ให้คนรุ่นใหม่ศึกษา

อพ.สธ. มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.ทุ่งหวัง จัดกิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากรวง ดึงเกษตรกรร่วมสร้างแปลงนาอนุรักษ์ เปิดให้เยาวชนและผู้สนใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 คณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำทีมโดย ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อจัดกิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากรวง ภายใต้โครงการการรวบรวม ขยายพันธุ์ และจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ พืชคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น พืชสมุนไพร และพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ตอนล่าง

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการโครงการ อพ.สธ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชน การคัดเลือกพันธุ์โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม จากนั้นนำมาปลูกแสดงลักษณะประจำพันธุ์ในแปลงนาอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง สำหรับเปิดให้เยาวชนและผู้สนใจในจังหวัดสงขลา ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยกิจกรรมนี้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (SCI1)) กลุ่มนาข้าวบ้านสวนใต้ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ โครงการ อพ.สธ. มรภ.สงขลา