วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” จับมือเครือข่าย เก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาอนุรักษ์ พร้อมร่วมเวทีเสวนา “มุมมองความมั่นคงทางอาหารของชุมชน” สร้างความหวงแหนพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

โครงการ อพ.สธ. มรภ.สงขลา จับมือภาคีเครือข่าย เก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้พร้อมเข้าร่วมเวทีเสวนา “มุมมองความมั่นคงทางอาหารของชุมชน” หวังสร้างความหวงแหนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ประธานคณะทำงานเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง และ อาจารย์พุฒิธร ตุกเตียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาทิ ผศ.ดร.สายฝน ไชยศรี ประธานอนุกรรมการ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี รองประธานอนุกรรมการ ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน อนุกรรมการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ณ แปลงนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์ (จะณะแบ่งสุข) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ภายในงานมีกิจกรรมการจัดบูธและผลผลิตทางการเกษตรจากลุ่มเกษตรกร การแข่งขันประกวดพันธุ์ข้าวลูกปลา และเวทีเสวนาในหัวข้อ “มุมมองความมั่นคงทางอาหารของชุมชน” ซึ่ง ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ตัวแทนจาก มรภ.สงขลา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย โดยการเสวนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเพิ่มความมั่นใจในการพึ่งตนเองด้านอาหารและการผลิตอาหารของชุมชน และข้อเสนอแนะแนวทางจัดการลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหาร การเสริมสร้างการผลิตอาหารที่หลากหลายรูปแบบควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในธรรมชาติของชุมชน

ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แหล่งข้าวชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ข้าวพื้นเมือง” ภายใต้โครงการอพ.สธ. สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานในวันเวลาดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ เข้าเยี่ยมชมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและเป็นประธานในการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแปลงนาปลูกอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ นายกอเดช สมันดาโอะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง นายสุวิทย์ แก้วมณี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี นายบุญนะ หนูคง นักวิชาการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี นายกชกร  แก้วนะ ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าชิง จำกัด นายทวีศักดิ์ ทองพุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 นางสาวศศิธร คงทอง ผู้จัดการคลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ นางสาวเธียรรัตน์ แก้วนะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาอินทรีย์ (จะณะแบ่งสุข) นายเจษฎารัฐ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชิง รวมทั้งเกษตรกรและนักเรียนในชุมชน โดยมี ดร.ชุมชน สืบวงศ์ และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ร่วมบรรเลงเพลง สร้างบรรยากาศในขณะเก็บเกี่ยวข้าว

สำหรับแปลงนาปลูกอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้นี้ ดำเนินงานภายใต้โครงการ อพ.สธ. มรภ.สงขลา ซึ่งได้ปลูกปักดำและดูแลรักษาโดยนักศึกษา มรภ.สงขลา ร่วมกับเกษตรกรในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น