วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

อบจ.สงขลา สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน จัดประกวดออกแบบที่พักแบบ โฮมสเตย์ชุมชนริมทะเลสาบสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดประกวดออกแบบที่พัก ในพื้นที่ชุมชนริมทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นต้นแบบที่พัก และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน ได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ ที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยาพร อรมุต คณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร อบจ.สงขลาเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน การจัดประกวดออกแบบที่พัก ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประกวดออกแบบโฮมสเตย์ในพื้นที่ชุมชนริมทะเลสาบสงขลา ภายใต้หัวข้อ “Songkhla lake Homestay” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และสนับสนุนสถาบันทางการศึกษา โดยให้นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน ได้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเพื่อชุมชน ที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยการประกวดแบบในครั้งนี้ มีเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 140,000 บาทประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศรางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชยรางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล โดยแบ่งประเภทของการประกวดออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทอนุรักษ์ vernacular style มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 49 ผลงาน ประเภทร่วมสมัย Modern style มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมจำนวน 44 ผลงาน จากผลงานรวมทั้งหมดจำนวน 93 ผลงาน มีผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มานำเสนอผลงานในรอบตัดสินวันนี้ จำนวนผลงานแบ่งเป็นประเภทละ 5 ผลงาน โดยได้ผลการประกวดออกแบบ Songkhla Lake Homestay ดังนี้

ประเภทที่ 1 : Vernacular Style
รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท ทีม N DESIGN มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายอนล สาไทยสงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท ทีม Varid มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนางสาววริศรา แก้วประกอบ นายภูธเนศณ์ จิตนิยม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท ทีม KD567 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายกสิวัฒน์ ขาวขันธ์ นางสาวธันยพร เศรษฐ์ทอง
รางวัลชมเชย 5,000 บาท ทีม Pandp_Prum มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาวปิยฉัตร เพชรัตนมุณี นายปฏิการ กิมาคม
รางวัลชมเชย 5,000 บาท ทีม ลูกหมูสองตัว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาวภรภัทร ชาญพล นางสาวอมินตรา ชอบผล

ประเภทที่ 2 : Modern Style
รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท ทีม PowerPuff_Girl มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาวทิตยา เพ็งบูลย์ นางสาวรสกร นันทกมลวารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาท ทีม Group มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายธนากร ศิริเอก นางสาวต่วนฟิตรีณีย์ ตูแวลอเซ็ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาท ทีม TEUMETEAM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาวอมรกานต์ สังข์โชติ นางสาวตุลยา อ้ายเขียว
รางวัลชมเชย 5,000 บาท ทีม Modern Style_SS8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาวสุพัตรา กัญหผะลา
รางวัลชมเชย 5,000 บาท ทีม สี่หิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาวพรพิชชา แตงทอง นางสาววัลลิญา จันทนา