วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

อบจ.สงขลา ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น แนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก

14 ก.ค. 2020
1052

เช้านี้ 13 กรกฎาคม 2563 นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สงขลา ร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศ การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ณ ห้องบุปผาแกรนด์ ชั้น 5 โรงแรมสยามโอเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประกอบกับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจในพื้นที่มีแนวโน้มการขาดแคลนเพิ่มขึ้น และบางลุ่มน้ำยังประสบกับปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เห็นความจำเป็นต้องมีการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อประเมินศักยภาพและข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการน้ำ ที่สามารถนำไปสู่ความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม

จึงได้จัดการประชุม โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกขึ้น เพื่อรับทราบสรุปผลการศึกษาของโครงการ รวมทั้งรับทราบกรอบแนวทาง และแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกในพื้นที่ รวมถึงร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะศึกษาได้นำข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานการศึกษาให้เกิดความสมบูรณ์ โดยมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประโยชน์สุดของประชาชน