วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

อบจ.สงขลา ร่วมขับเคลื่อน “โนรา” ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นนาฎยลักษณ์ของคนใต้ สู่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ

วันที่ 22 มกราคม 2565 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายก อบจ.สงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งอำเภอกระแสสินธุ์เป็นผู้แทนการแถลงข่าว จังหวัดสงขลาขับเคลื่อนโนรา รับการประกาศขึ้นทะเบียน “โนรา” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

โดยการร่วมมือของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันทักษิณคดีศึกษา มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อบต.เกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ สมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา ชมรมโนราจังหวัดสงขลา และองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน จัดกิจกรรม “กำเนิดศิลป์ ถิ่นโนรา” ที่สวนพระเทพ บ้านแหลมเจ้า ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2565 โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ

  1. กิจกรรมการอบรมศิลปินพื้นบ้านโนรา ที่วัดเอก ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ ในวันที่ 26 มกราคม 2565
  2. กิจรรมบวงสรวงไหว้ครูโนรา ณ ที่กำเนิดโนรา สวนพระเทพ บ้านแหลมเจ้า ในวันที่ 27 มกราคม 2565
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวน ผู้สนใจ ติดตาม และรับชม กิจกรรมได้ทางเพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาต่อไป