วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล ประกอบด้วยผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองขุด และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ

19 ก.พ. 2020
800

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 63 นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล ซึ่งคณะศึกษาดูงานฯ ประกอบด้วยผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองขุด และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ จำนวน 47 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดการเรียนรู้ตคลอดชีวิตของผู้สูงอายุ เสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์ และยอมรับ รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป และคณะศึกษาดูงานฯ ยังได้เข้าร่วมทำกิจกรรมของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น