วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

อธิการฯ มรภ.สงขลา ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของ “อว.” หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 2

อธิการบดี มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของ “อว.” หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 2 ผนึกพลังประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ควบคู่พัฒนากลยุทธ์การทำงานบนฐานเครือข่ายระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หลักสูตร WiNS รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม-8 กรกฎาคม 2565 โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี อว. ได้มอบนโยบายและมอบหมายให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ Triple Helix Cooperation Network (THCONET) ผนึกพลังประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การทำงานบนฐานเครือข่ายระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยได้รับการสนับสนุนการจัดโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)