วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

อธิการบดี มรภ.สงขลา เป็นประธานปิดการประชุมสัมมนา วิทยากรโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมสัมมนาวิทยากรโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งการประชุมสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2564 โดยมี เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด  

การประชุมสัมมนาวิทยากรโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามบันทึกความตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้ง พลเอก ปราการ ชลยุทธ เป็นผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มีบทบาทในการประสานงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงนามในบันทึกความตกลงฯ ร่วมกัน  เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้