วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

หาดทิพย์ รับรางวัล Change Agent Award 2019 สร้างเครือข่ายแก้ปัญหาคอร์รัปชัน

คุณปริยา จีระพันธุ์ ประธานอำนวยการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)รับรางวัล Change Agent Award 2019 เพื่อเชิดชู 5 บริษัทที่ชักชวนคู่ค้าให้มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกับ CAC ซึ่งหาดทิพย์เป็น 1 ใน 5 บริษัทฯที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ไม่เพียงแค่ดำเนินการจนผ่านการรับรองจาก CAC เท่านั้น แต่ยังพยายามทำให้ธุรกิจสะอาดโปร่งใสตลอดทั้ง supply chain ด้วย ซึ่งจัดขึ้นในงานสัมมนาประจำปีของ CAC ครั้งที่ 10 โดยมี ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption – CAC เป็นผู้มอบมอบรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรีเจนซี่ บอลลรูม โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัล Change Agent Award เป็นโครงการของ CAC หรือ Thailand’s Private Sector Collection จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มบริษัท SME ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทขนาดใหญ่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชัน และร่วมมือสร้างเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน โดยคู่ค้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์กับหาดทิพย์ครั้งนี้ เป็นธุรกิจ SME จากฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ และจัดหาเชิงกลยุทธ์ และฝ่าย Operation            รวมจำนวน 13 ราย นับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต