วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

หาดทิพย์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards”

24 ธ.ค. 2021
823

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 Thailand WEPs Awards” สาขา “LEADERSHIP COMMITMENT ผู้นำองค์กรที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ”  งานประกาศรางวัล UN Women 2021 Thailand WEPs Awards จัดโดย องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรีและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจ

พลตรี พัชร รัตตกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ประกาศเจตนารมณ์และแสดงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความหลากหลาย (เพศ ศาสนา วัฒนธรรม สัญชาติ การศึกษา ฯลฯ) ให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน  โดย หาดทิพย์ ตระหนักและให้คุณค่ากับความเสมอภาคของคน ทุกระดับในการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความแตกต่างบนพื้นฐานของการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

สำหรับการพิจารณาการรับรางวัลในครั้งนี้ มาจากการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้นำองค์กรสูงสุด ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและศักยภาพสตรีในภาคธุรกิจ และดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ของ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)