วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

หาดทิพย์ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563

นางสาวรัตนาวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน(SDC)  ประเภท กิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) สถาบันไทยพัฒน์ โดย นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ Director of Sustainability เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน “The State of Corporate Sustainability in 2020”  บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)ได้ผ่านคัดเลือก จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้พิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งหมดด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) 

นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว  โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งหาดทิพย์ ได้รับกิตติกรรมประกาศเป็นครั้งแรก  ณ ห้องออดิทอเรียม  ชั้น5 หอศิลปกรุงเทพฯ  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563